Postiosoite
Théa Nordic, Suomi
PL 39
04401 Järvenpää

Käyntiosoite
Théa Nordic, Suomi
Sibeliuksenkatu 18, 3 krs
04400 Järvenpää

Toimiston yhteystiedot:
Puh: 0400 887 330
S-posti: info@thea-nordic.com

Lääkeinfo

Mikäli sinulla on lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä tai valituksia tuotteista tai haluat ilmoittaa haittatapahtumista/haittavaikutuksista suoraan Théa Nordicille, pyydämme käyttämään alla olevia yhteystietoja:

s-posti: medical.info@dra.fi tai safety@thea-nordic.com

Puh: 040-3513114

Kerro aina lääkärille tai hammaslääkärille, jos havaitset haittavaikutuksia. Lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, onko hoitoa tarpeen muuttaa haittavaikutuksen takia. He voivat myös tarkistaa potilastietosi, mikä auttaa haittavaikutuksen arvioimisessa.

Haittatapahtumat/haittavaikutukset voi ilmoittaa myös suoraan Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle:

http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Kundservice för FI:

Om du har medicinska frågor eller klagomål på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic vänligen använd uppgifterna nedan

e-post: medical.info@dra.fi eller safety@thea-nordic.com

Tel: 040-3513114

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras.

De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkning.

Negativa händelser/biverkningar, kan även rapporteras direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:

http://www.fimea.fi/anmalan_av_lakemedelsbiverkningar

Tiedoksi – henkilötietojesi käsittely valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitusten prosessoinnin yhteydessä
Osana tätä prosessia Théa Nordic kerää ja käsittelee luottamuksellisesti henkilökohtaisia tietojasi kuten sukunimesi, etunimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä antamasi selostuksen ja informaation kyseisestä valmistevirheestä tai haittavaikutuksesta. Tämä koskee myös vastaustasi mahdollisiin ilmoitusta koskeviin lisäkysymyksiin. Näiden tietojen kerääminen ja käsittely perustuu lääkeyrityksiä koskevien lakien mukaiseen velvollisuuteen raportoida ja käsitellä valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitukset.
Näitä tietoja tullaan säilyttämään, kunnes seitsemänkymmentä vuotta on kulunut kyseisen valmisteen myyntiluvan päättymisestä.. Tiedot ovat saatavilla vain Théa Nordicin toimitusjohtajalla, IT-vastaavalla ja henkilökunnalla, jotka käsittelevät näitä ilmoituksia. Osana laillisia velvoitteita anonyymisoituja tietoja tullaan välittämään Laboratoires Théan pääkonttorin lääketurva- ja laadunvalvontayksiköille sekä toimivaltaisille viranomaisille Euroopan talousyhteisöön kuuluvissa maissa.
Euroopan 27. huhtikuuta 2016 päivitetyn tietosuojalain (GDPR) mukaan sinulla on oikeus saada tietää yrityksen hallussa olevat ja sinua koskevia tiedot ja oikaista niitä. Jos haluat käyttää henkilötietojasi koskevaa oikeuttasi, ota yhteyttä yritykseen sähköpostiosoitteeseen safety.nordic@theapharma.com


Information - behandling av dina personuppgifter som en del av anmälan av ett klagomål eller en biverkning:
Som en del av denna process kommer Théa Nordic på ett konfidentiellt sätt samla in och behandla personuppgifter, till exempel ditt efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer samt dina upplysningar och information om klagomålet eller biverkningen och svaren på eventuella uppföljningsfrågor från oss, för att uppfylla den juridiska skyldighet läkemedelsföretag har att rapportera och behandla upplysningar om biverkningar och klagomål.
Dessa upplysningar kommer att sparas under 70 år efter det att produkten har avregistrerats från marknaden och kommer endast att vara tillgänglig för personer som arbetar med biverkningar och klagomål i Théa Nordic, VD och IT. Anonymiserade uppgifter kommer att vidarebefordras till Laboratoires Théa globala säkerhets- och kvalitetsavdelning och till behöriga myndigheter inom EU / EES som en del av den juridiska skyldigheten.
I enlighet med EU-förordningen daterad den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss på följande adress
privacy.nordic@theapharma.com